ടെക്ക് ടാക്ക്സ് / TECH TALKS

ടെക്ക് ടാക്ക്സ് / TECH TALKS

Information

  • Public (anyone can view and join)
  • സാങ്കേതികവിദ്യാ വാർത്തകൾ,
    വിശകലനങ്ങൾ,സംവാദങ്ങൾ

Recent Activities