നിമിഷ കവിതകൾ...

Information

 • Public (anyone can view and join)
 • നിമിഷകവിതകൾക്കായ് ഒരിടം... 

Recent Activities

 • Rajalakshmi Tp
  ആകാശമായി
  അലയാഴിയായി
  നിലാവായി
  പൂമണമായി,
  ഒടുവിലെ യാത്രയിലും
  മൗനമേ നീ...
 • Rajalakshmi Tp
  യാത്ര
  ഒടുവിലോ
  ഒരഗാധത
  മേലെമേലെ
  ഉറ്റുനോക്കുന്നതാ
  ഒരു പൂ.
  മൗനമായ്...
 • Rajalakshmi Tp
  മറന്നുപോകുന്നുഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുംനിറമേറെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുംവലിയ ആകാശംമനസ്സാണെന്ന്.......  more
 • Rajalakshmi Tp
  ഒഴുകുകയാണ്
  അറിയാവഴികളിൽ
  പരസ്പരം കാണാതെ
  ഉപ്പുനീരുവകൾ .
  കാലഭേദങ്ങളില്ലാതെ
  നിറഞ്ഞും ഒഴിഞ്ഞും
  തീരങ്ങളിൽ നിന്ന്
  തെന്നിമാറി.
  തുടക്കത്തിലേക്കു്
  തിരിഞ്ഞുനോക്കാനാവാതെ
  ...  more
 • Rajalakshmi Tp
  അക്ഷരങ്ങളാലൊന്നും
  എഴുതാനാവാത്തൊരു
  ഒറ്റവരിക്കവിത.
  നിറങ്ങളെല്ലാം
  ആത്മാവിലണിഞ്ഞൊരു
  മഴമേഘശകലം.
  വിരലുകളില്ലാതെ
  ഇരുളിലെഴുതുന്നു
  മിഴി തുറക്കാനാവാതെ.
  പെയ്തൊഴിയാതെ
  ...  more
 • shah
 • Rajalakshmi Tp
  ഓർമ്മകളെ
  തുടച്ചുമിനുക്കിവെയ്ക്കണം
  ക്ലാവ് പിടിക്കാതെ.
  ജീവൻ പഴകിദ്രവിയ്ക്കുമ്പോൾ
  ഉണ്ടായിരിക്കണം
  ഉള്ളിലൊരു സൂര്യൻ. ൧൧.൧൯
 • Rajalakshmi Tp
  ആ മിഴിനീർക്കണം
  മറന്നുവെച്ചതോ
  കളഞ്ഞുപോയതോ...
  വിഴുങ്ങുന്നെന്നെ
  മഴയായി,പുഴയായി
  പ്രളയമായി...
  എഴുതാനാവാതെ
  വരയ്ക്കാനാവാതെ
  സങ്കൽപ്പിയ്ക്കാനാവാതെ...
 • Rajalakshmi Tp
  പടികളെല്ലാം കയറിക്കയറി
  അങ്ങ് മേലെയെത്തിയാൽ
  മെല്ലെ മെല്ലെ ഒരിറക്കം .
  തിരിഞ്ഞുനോക്കിയാൽ
  ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ
  മങ്ങിയും തെളിഞ്ഞും.
  മിഴി പറിച്ചെടുക്കാനാവാതെ
  അറച്ചുനില്കുമ്പോൾ
  ആരോ തള്ളിയിടും.
  കാഴ്ചകൾ അന്യമാകുമ്പോൾ
  ...  more
 • Rajalakshmi Tp
  October 4, 2017 ·രാവേ...
  നിന്റെയീ
  നനഞ്ഞ മൗനം പൂത്ത്
  നാളത്തെ പുലരിയൊരു
  പൂവനമാവട്ടെ.മൗനത്തിൽ അലിഞ്ഞ
  കുളിരത്രയും
  ...  more
 • Rajalakshmi Tp
  ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എന്നും നഷ്ടങ്ങൾ വിരുന്നെത്തുന്നു ഓർമ്മത്തോണിയിൽ.മിന്നുന്ന കുപ്പിവളകൾ കൊതിച്ചിരുന്നൊരു ബാല്യം ഇന്നുമൊരു നൊമ്പരം.വളരുന്തോറും ...  more
 • Rajalakshmi Tp
  എന്നായിരുന്നു
  എന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ
  തിളക്കം മങ്ങിത്തുടങ്ങിയത്
  നനഞ്ഞ സന്ധ്യ
  നിഴലിട്ട പൂപ്പാടങ്ങൾ
  അന്ന് കറുത്തുപോയിരുന്നോ
  നിറങ്ങൾ മറന്നിട്ടും
  പൂക്കളുടെ കരിഞ്ഞ മുഖം
  എന്റെ ആകാശങ്ങളിൽ...