പ്രവാസലോകം

Information

 • Public (anyone can view and join)
 • "ഏത് ധൂസര സങ്കല്പങ്ങളിൽ വളർന്നാലും
  ഏത് യന്ത്രവത്കൃത ലോകത്തിൽ പുലർന്നാലും
  മനസ്സിലുണ്ടാകട്ടെ ഗ്രാമത്തിൻ വിശുദ്ധിയും
  മണവും മമതയും ഇത്തിരി കൊന്നപ്പൂവും" 
  -വൈലോപ്പള്ളി 
   
  മലയാളനാടിൻ്റെ മധുരമറുന്ന സ്മരണകളുമായി പ്രവാസികളായി ജീവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഓരോ മലയാളിയുടേയും ഇടം...  
   
  #പ്രവാസി വാർത്തകളും, ഹെൽപ് ഡെസ്കും... 

Recent Activities